ROMSKE ŽENSKE INICIJATIVE U KRAGUJEVCU

>ENGLISH   >RROMANO

Od kraja 90-tih godina i u Kragujevcu se realizuju aktivnosti usmerene na podršku za ljudska prava Romkinja. Predstavljamo dve organizacije koje su među onima koje sprovode ženske programe: Obrazovno kulturna zajednica Roma Rromanipen i Integrativni global centar.

romanipen 4

Rromanipen

IM000950.JPG

Rromanipen je osnovana 2005. godine da bi davala doprinos unapređivanju kvaliteta života Roma kroz edukaciju. Smatramo da je obrazovanje put ka boljoj socijalnoj integraciji, društvenom položaju i ekonomskoj nezavisnosti – uz očuvanje sopstvenog kulturnog identiteta i afirmaciju zdravog načina života.

romanipen 7

Naše aktivnosti su usmerene na podizanje motivacije mladih Roma i Romkinja za dalje školovanje na svim nivoima obrazovnog procesa. Sa mladima organizujemo i edukativno-kreativne radionice koje se bave čuvanjem kulturnog identiteta. Radimo i sa njihovim roditeljima.

romanipen 6

Sarađujemo sa zaposlenima u obrazovnim ustanovama na podizanju kvaliteta obrazovanja romske dece, kao i senzibilizaciji nastavnog kadra za rad sa marginalizovanim grupama.

romanipen 8

Radimo i na sistemskom rešavanju problema romske zajednice u Kragujevcu. Aktivni smo i u cilju unapređenja Lokalne inkluzivne obrazovne politike prema Romima. Zagovaramo formiranje Lokalnog tima za unapređenje obrazovanja Roma koji bi radio na redefinisanju Lokalnog akcionog plana za Rome u segmentu obrazovanja, kao i kontinuirano praćenje njegove implementacije.

romanipen 3

Zagovarali smo donošenje Lokalnog akcionog plana za Romkinje.

romanipen 1Svake godine učestvujemo u kampanji Mesec romskog ženskog aktivizma, kroz organizovanje radionica i tribina na temu ženskih ljudskih prava.

Integrativni global centar

I. centar 3

Integrativni global centar je nedavno formirano udruženje koje čine sve žene. Okupile smo se 2014. godine sa ciljem promovisanja ravnopravnosti među polovima i poštovanje različitih rodnih indetiteta. Radimo na prevazilaženju predrasuda, razvoju tolerantnosti i otvorenosti za različitosti.

I. centar 2

U dosadašnjem radu, u saradnji sa Domom zdravlja Kragujevac, organizovano je više akcija preventivnih sistematskih pregleda u Romskim naseljima i radionica na temu očuvanja zdravlja.

4

Naše aktivistkinje ove godine po prvi put učestvuju u kampanji Mesec romskog ženskog aktivizma. Na otvaranju Kampanje, zajedno sa drugim aktivistkinjama, izrađivale smo transparente koje smo nosile 8. marta na protestnom maršu. U prostorijama Skupštine grada smo organizovale akciju Doručak s povodom, radi povezivanja Romkinja sa predstavnicama lokalnih institucija.

 

Kontakti:

 

Obrazovno kulturna zajednica Roma Rromanipen

Telefon:  034 31 18 69

E-mail:   office@romanipen.org.rs

http://www.romanipen.org.rs

https://www.facebook.com/rromanipen

 

 

Integrativni global centar

Telefon:  060 32 59 711

E-mail:   023fd8c96a99c29bcc5527b61e60c6f2

https://www.facebook.com/igckragujevac

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *