E INICIJATIVA E ROMNJANGI ANDO SREM

Ande amari inicijativa se e Romnja andar o Srem ande Vojvodina, thaj katar 2008. Berš keras buti po zuralipe e Romnjango ande but kotora. Kamas te cknjaras o čoripo thaj te keras te o kvaliteto e trajoso e Romnjango thaj e Romengo avel majlačho.

10500289_10202435440555151_874780222404366753_n
Keras buti ande romane mahale ande Ruma, Stara Pazova, Stari Banovci, Vojka thaj Inđija a e buti keras gaja kaj dikhas sar save si e mangipa romane kidipaso.

Picture 010
Kamas te lass a majbut teme save džungadon o gndo anar o status e Romnjango. Pe radionice vakaras vi andar o maripe save kerel pe opromos e Romnja thaj e čhvore ande familija.

Fotografija0477
Keras promocija katar o sikvipe, politikani participacija thaj ekonomikano zuraloipe e Romnjango. Keras radionice pe save vakarel pe andar akala teme. E čhorange das loćharipe te džan majdur andar škola, vakaras kaj si bilačhipe te sigo len Rom vol Romnji.

Srem2
Gndisaras kaj ekonomikano zuralipe e Romnjango si majlačhno drom dži kaj majlačho trajo thaj jekhtanipe.

Srem1

Keras buti vi andar amare kapaciteta gaja kaj sikavas thaj das ande netvorka, gaja e inicijativa e Romnjangi Srem ande 2014. Berš si kerdini sar organizacija Trajo sar inspiracija, ande savi kerel pe o socijalno arakhipe thaj džuvljikane manušikane čhačhipa. O bešipe akale organizacijako si ando Novi Sad numa keras buti vi ande aver thana.

Fotografija0421
Membro sam ande Romano džuvljikano netvorkothaj sa e berša sam ande Kampanja Čhon tari romani džuvljikano aktivizmo.

Kontakto:

Telefon:  063 14 47 510

E-mail:  sladja.vulin@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007865956949

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *