E IINICIJATIVA ROMANE STUDENTKINJE

Amari inicijativa si biformalno kidipe ande savo terne Romnja savi katar 2011. berš kerel aktivnosti save si thodine pe goda te dikhel pe majbut pe Romnja save sip e univerziteta ande Srbija.

Ande facebook kidipe ande savi dži akana si 200 studentkinje Romnja andar e Srbija, das informacije andar e aktuelnosti ande studentsko kidipe, romano thaj džuvljikano pokreti sar vi andar aktivni konkursa savengo reslipe si majlačho studentsko satatusi thaj biformalno sikavipe.

3

Keras buti te nakhavenpe amalipase averčhandipa maškar e terne thaj bararas e principa katar o jekhtanipe, multikulturalnolst, solidarnost thaj jekhtani buti. Keras buti jekhtane e terne, džuvljikane thaj studentski organizacije. Das phučipa save sip ala o status katar romane studenta thaj studentkinje, numa vi aver terne Romnja thaj Roma ande Srbija.

5 Gradimo prijateljstva i partnerstva sa drugim organizacijama

Sam ande aktivnosti thaj kampanje pala e promocija katar o sikavipe e Romengo thaj Romnjango, majbut e čhorango.

Amare aktivnsoti keras vi ando Novi Sad.

Sama vi ande ramosaripoe katar o Lokalno akcijako plano pala e Romnja ande Novi Sad, ande savo akana si inja mere pala majlačho statuso katar o standardi e Romnjango save si studentkinje.

4 Akcija Sve ono sto ja

Ande kampanje Čhon tari romano džuvljikano aktivizmo, pe Themutno dive e Romengo ande 2013. berš, kerdam amalipe Sa goa so sem me, te pi pindžarasa amen thaj te bi kerasa jekhtani buti. Pe akcija sasa e profesorke katar 5 averčhande fakulteta ando Novi Sad, Romnja, studentkinje sar vi manušnja andar e ternenge kidipa thaj medija.

6 Akcija Boja koze nista ne moze

Ande ulično akcija Coloro e mujeso našti amenge khandži , ande Kampanja ande 2014. berš jekhtane amenca sasa aktivistkinje andar 7 organizacije katar avečhande fakulteta, amenca sasa 170 studenta thaj studentkinje save e studentenge save si Romnja kerde bahtalo Themtno dive e Romnegno thaj bičhalde lenge svatura pala o loćharipe.

7

Sajekh sam vi ande specijalni bešipa ande Skupština Srbijaki save si pala o status e Romnjango, a savi kerda o Romano džuvljikano netvorko ande kampanja Čhon tari romano džuvljikano aktivizmo.

2 Govorimo u javnosti o problemima mladih Roma i Romkinja

 

Kontakto:

E-mail:  irs.novisad@yahoo.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *